js闭包和面向对象设计

js闭包和面向对象设计

Scroll Down

过程与数据的结合是形容面向对象中的“对象”是经常使用的表达。对象以方法的形式包含了过程,而闭包则是在过程中以环境的形式包含了数据。通常用面向对象思想能实现的功能,用闭包也能实现。 反之亦然。 在JavaScript 语言的祖先 Scheme语言中,甚至都没有提供面向对象的原生设计,但可以使用闭包来实现一个完整的面向对象系统。(建议慢慢的,多读几遍)

下面来看看这段跟闭包相关的代码:

  var extent = function() {
    var value = 0;
    return {
      call: function() {
        value++;
        console.log(value);
      }
    }
  };
  var extent = extent();
  extent.call(); //输出 1
  extent.call();	//输出 2
  extent.call();	//输出 3

如果换成面向对象的写法:

  var extent = {
    value : 0,
    call: function() {
      this.value++;
      console.log(value);
    }
  };
  extent.call()  //输出1
  extent.call()  //输出2
  extent.call()  //输出3

或者

  var Extent = function() {
    this.value = 0;
  };
  Extent.prototype.call = function() {
    this.value++;
    console.log(value);
  };
  var extent = new Extent();
  extent.call()  //输出1
  extent.call()  //输出2
  extent.call()  //输出3